Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Laury Umiejętności i Kompetencji

W 1992 roku działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą nagradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich.

Laury Umiejętności i Kompetencji na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

 Wręczane są następujące wyróżnienia:

 • Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z diamentem
 • Kryształowy Laur Umiejętności  i Kompetencji
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji  „Ambasador Spraw Polskich"
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Doskonała Załoga”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Firma Społecznie Odpowiedzialna”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Kultura i Media”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji  „Nauka i Innowacyjność”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji  „Obecność na Rynku Globalnym”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji  „Zielona Gospodarka”
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”
 • Platynowy Laur Umiejętności i KompetencjiMedycyna i Inżynieria Biomedyczna”

 

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Kategoria: Pro Publico Bono za:
  • działania na rzecz ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej;
  • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym;
  • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej;
  • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

 

 • Kategoria: osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm za:
  • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
  • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki;
  • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

 

 • Kategoria: Instytucja finansowa, za:
  • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów;
  • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług;
  • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
  • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji;
  • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

 

 • Kategoria: menedżer, lider społeczno – gospodarczy za:
  • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
  • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
  • działania na rzecz integracji środowiska;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym;

 

 • Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo za:
  • wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
  • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy;
  • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
  • dbałość o ochronę środowiska;
  • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

 

 • Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce za:
  • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy;
  • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju;
  • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii;
  • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności
  • i zagrożone upadkiem;
  • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia;
  • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
  • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i pracowniczej;
  • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
  • dbałość o ochronę środowiska;
  • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

 

 • Kategoria: Udana inwestycja za:
  • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług;
  • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
  • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
  • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
  • dbałość o środowisko naturalne;
  • wpływ na promocję Polski w świecie.

 

 • Kategoria: udana restrukturyzacja za:
  • sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny;
  • osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;
  • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produktów lub świadczonych usług;
  • utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku;
  • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy;
  • dokonywanie nowych inwestycji.

 

 • Kategoria: symbol zmian za:
  • dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego regionu lub kraju.

 

 • Kategoria: kultura za:
  • wysoki poziom artystycznych dokonań;
  • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań;
  • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu;
  • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

 

 • Kategoria: załoga – wspólny sukces za:
  • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy;
  • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy;
  • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek;
  • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników;
  • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 • Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna za:
  • uwzględnienie w działalności Firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
  • gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans;
  • uwzględnianie w działalności Firmy aspektów proekologicznych poprzez m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

 

 • Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za:
  • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu;
  • osiąganie niezwykłych kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów;
  • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach